RECONEIXEMENT DE LA COMPARSA DE LES MACES

PRIMERA PROPOSTA

En una reunió entre la colla de les Maces, l’alcaldessa i cap de colla, Montse Venturós, i la regidora de Patum, Mònica Garcia, es planteja la decisió unànime dels vuit titulars de les Maces d’iniciar un procés de reconeixement oficial de la comparsa de les Maces.

S’aporta la documentació referent al llibre de registre de les Maces, llibre de registre de les comparses, evolució del nom de la comparsa, i es presenta un esborrany dels estatuts i règim de funcionament intern d’aquesta nova comparsa.

Aquest esborrany dels estatuts i funcionament de règim intern rep varis suggeriments de millora i observacions. Aquestes consideracions s’incorporen al reglament de regim intern de la comparsa de les Maces i es rep l’aprovació de les parts.

Fruit d’aquesta reunió, les Maces, redactem i presentem una instància a l’Ajuntament per tal d’iniciar el procediment de reconeixement de la comparsa de les Maces.

En aquesta instància adjuntem la documentació referent al llibre de registre de les Maces, llibre de registre de les comparses, evolució del nom de la comparsa. També s’adjunta els estatuts i règim intern de la comparsa de les Maces. Aquest document d’estatuts i funcionament de règim intern ja havia estat parlat, tractat i consensuat amb la regidora en una anterior reunió i segueix totes les recomanacions del Patronat de la Patum.

L’Ajuntament va respondre la instància desestimant la petició de reconeixement de la comparsa de les Maces perquè no va considerar procedent resoldre aquest assumpte mentre hi hagués debat obert entre la colla dels Plens i la colla de les Maces que pogués permetre arribar a un consens.

A més, especificava que el Patronat Municipal de la Patum és un òrgan de participació sectorial de l’Ajuntament de Berga i d’acord amb els seus Estatuts vigents, podia emetre recomanacions però en cap cas incidir en el funcionament de les comparses i dels seus integrants.