LES NOSTRES ACCIONS

Any 2017, arran del conflicte que esclata dins la comparsa dels vestidors de Plens amb el tema dels expulsats per traïció i sedició, l’Ajuntament i el Patronat de la Patum acorden, per a totes les comparses, diferents accions per tal de democratitzar la festa. Entre elles:

 • Creació de reglaments de règim intern.
 • Ratificació dels caps de colla.

En cap moment, ni la colla dels vestidors de Plens, ni l’Ajuntament, ni Patronat, ni ningú comunica ni informa de res a cap membre de la colla de les Maces.

 

DEMANAR EXPLICACIONS

Davant d’aquests fets i de no rebre cap mena d’informació que no sigui a través dels mitjans de comunicació, les Maces entrem una instància a l’Ajuntament el 16 de març de 2017 on es sol·licita:

 1. Formar part del cens que ha de votar, escollir o revalidar els caps de colla, estatuts i reglaments de règim intern.
 2. Que cap comparsa inclogui les Maces, els saltadors i tot allò referent als salts de Maces en els seus estatus, reglament de règim intern, sense que s’hagi tingut en compte els membres de les Maces, ni s’hagi valorat la documentació que s’adjunta. (Llibre de registre de les Maces, Llibre de registre de les comparses, Evolució del nom de la comparsa).
 3. Poder exposar davant del Patronat, si aquest ho creu necessari, els motius i arguments que ens fan presentar aquesta instància.

La instància es va llegir al Patronat, però les Maces no en vam rebre resposta oficial. Sí que se’ns va comunicar, de forma no oficial per part de membres del Patronat, que el  cap de colla dels vestidors de Plens va demanar noms i cognoms dels signants de la instància, per tal d’impedir que tornessin a saltar mai més com a Maces.

Més endavant, just abans de començar la Patum de 2017, després de conèixer la renúncia del vestidor representant de les Maces del passacarrers, Marc Vallejo, sol·licitem una reunió urgent entre l’aleshores cap de colla dels vestidors de plens i l’alcaldessa, Montserrat Venturós, la regidora de Patum, Mònica Garcia, i la colla de les Maces, reunió que se celebra a la sala d’agermanaments de l’Ajuntament de Berga el mateix dimecres de Patum de 2017 a les 18:00.

S’acorda deixar passar la Patum per tal de facilitar el bon desenvolupament de la festa i es deixa constància a les autoritats del malestar de les Maces per tots els esdeveniments passats. També es fa palès que qui ha d’acabar resolent en aquest conflicte és el ple municipal ja que el Patronat de la Patum havia modificat els seus estatuts darrerament i ja només podia emetre recomanacions en tant que òrgan consultiu i de participació ciutadana.

La Patum es va desenvolupar sense problemes per part dels membres de les Maces.

 

REUNIÓ AMB L’AJUNTAMENT I CAP DE COLLA

Passada la Patum, el 18 de juliol de 2017, es produeix una nova reunió entre la colla de les Maces, l’alcaldessa i  cap de colla, Montse Venturós, i la regidora de Patum, Mònica Garcia.

En aquesta reunió es planteja la decisió unànime dels vuit titulars de les Maces d’iniciar un procés de reconeixement oficial de la comparsa de les Maces. S’aporta la documentació referent al llibre de registre de les Maces, llibre de registre de les comparses, evolució del nom de la comparsa, i es presenta un esborrany dels estatuts i règim de funcionament intern d’aquesta nova comparsa.

Es demana la mediació de l’Ajuntament per tal de dur a terme la nostra sol·licitud i així poder resoldre el conflicte de forma racional.

La proposta de l’Ajuntament i la cap de colla va ser d’utilitzar l’òrgan del Patronat per vehicular la decisió. A més, es va proposar de dur a terme una primera reunió sense arbitratge ni mediació entre les dues parts (Maces i vestidors de Plens) per tal de trobar un punt d’entesa i així evitar la possible discussió.

 

INSTÀNCIA 2. INICI DEL PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT DE LA COMPARSA DE LES MACES

Fruit de la reunió del 18 de juliol de 2017, les Maces, redactem i presentem una instància a l’Ajuntament per tal d’iniciar el procediment de reconeixement de la comparsa de les Maces.

En aquesta instància adjuntem la documentació referent al llibre de registre de les Maces, llibre de registre de les comparses, evolució del nom de la comparsa. També s’adjunta els estatuts i règim intern de la comparsa de les Maces. Aquest document d’estatuts i funcionament de règim intern ja havia estat parlat, tractat i consensuat amb la regidora en una anterior reunió i segueix totes les recomanacions del Patronat de la Patum.

Aquesta instància no s’admet a tràmit per part dels serveis tècnics i administratius de l’Ajuntament de Berga en no reconèixer l’acreditació de l’entitat jurídica del representant de la comparsa de les Maces de lluïment i a la plaça.

 

INSTÀNCIA 3

A l’agost de 2017, preparem una nova instància on sol·licitem el mateix que en l’anterior però amb el defecte de forma corregit. S’admet a tràmit.

 

MÉS REUNIONS AMB L’AJUNTAMENT I CAP DE COLLA

El 21 de setembre de 2017, mantenim una nova reunió a l’Ajuntament amb l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Venturós, i la Regidora de la Patum, Sra. Mònica García, on exposem que encara no s’ha pogut realitzar la reunió amb mediació entre les parts.

Aquesta reunió mediada es va proposar fins a quatre vegades i no va ser possible degut a la negativa constant per part dels vestidors de Plens amb l’argument de:

 • Manca de disponibilitat per part dels membres dels vestidors de Plens.
 • Dificultat de convocatòria degut als esdeveniments polítics a nivell nacional.
 • Deixadesa i oblit per part de totes les parts.

Tot i la impossibilitat de la reunió entre les Maces i els vestidors de Plens, mantenim la voluntat de resoldre aquest conflicte per la via del debat i, si és possible, amb l’assoliment d’una decisió de consens.

En aquesta reunió, exposem que no tenim cap via ni canal per explicar-nos i que ens agradaria poder explicar els nostres motius, raons i arguments del perquè hem iniciat aquest procés.

S’acorda que farem una petició per tal que qualsevol dels membres de les Maces pugui intervenir i comparèixer en les sessions i reunions que celebri el Patronat de la Patum.

S’acorda que, davant la impossibilitat de reunir-nos amb representants del Plens per trobar una solució, presentarem una nova instància al Patronat de la Patum sol·licitant tres punts:

 • Reconeixement de la comparsa de les Maces, formada per les Maces de lluïment i plaça i les Maces del Passacarrers.
  • 8 corresponents a les Maces de lluïment.
  • 4 corresponents a les Maces del Passacarrers.
 • Aprovació dels estatuts de les Maces presentats (després de la revisió i ratificació de tots els membres de la comparsa).
 • Iniciar la celebració del 25è aniversari de la creació de la comparsa de les Maces la Patum de 2018.

 

INSTÀNCIA 4. PETICIÓ EXPRESSA DE PODER COMPARÈIXER AL PATRONAT DE LA PATUM

El dia 18 d’octubre de 2017 presentem una nova instància a l’Ajuntament que substitueix i deixa sense efecte l’anterior (agost 2017) atès que s’hi afegeix la petició expressa de que algú/ns dels membres de les Maces pugui/n intervenir i comparèixer en les sessions i reunions que celebri el Patronat de la Patum, tal i com es va quedar en la reunió mantinguda el dia 21 de setembre de 2017 a l’Ajuntament de Berga, amb l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Venturós, i la Regidora de la Patum, Sra. Mònica García.

Els arguments són:

 • És públic i notori que els 8 titulars de les Maces de lluïment i plaça han saltat i gestionat la Maça sense cap mena d’oposició pública de forma reiterada en el temps durant dècades. I això és documentat en el llibre registre de la comparsa de les Maces.
 • Les 8 Maces de lluïment sóm els legítims membres d’aquesta comparsa. Igualment en el cas dels vestidors de Plens és legítima la titularitat de les Maces del Passacarrers.
 • Per resoldre el conflicte històric de manera tranquil·la i racional, adaptant-nos a les estructures de govern de la Patum existents.
 • Per acabar amb la indignitat i amenaces rebudes cap a membres de les Maces i així abandonar la por que fins ara hem sofert.
 • Per avançar en la democratització de la Patum, decidint i proposant les millores que convingui per tal d’assegurar la participació i un millor desenvolupament de la festa.
 • Per solucionar el que considerem una anomalia dins la Patum: que les Maces no estiguin reconegudes com a comparsa.

 

EXPOSICIÓ AL PATRONAT DE LA PATUM

Sol·licitem poder assistir al Patronat de la Patum per exposar la nostra situació, juntament amb la proposta i els arguments anteriorment exposats. Així ho fem en el Patronat de la Patum de novembre de 2017.

En aquesta reunió de Patronat, igual que en aquest lloc web, expliquem la història recent de les Maces, justifiquem el perquè estem fent aquesta exposició i exposem quina és la nostra proposta per a reconèixer la comparsa de les Maces i la justificació del perquè estem realitzant aquestes accions.

Aquests són els documents que entreguem i exposem al Patronat de la Patum:

 

GENER DE 2018. CARTA AL PATRONAT DE LA PATUM

A la reunió del Patronat de la Patum de gener de 2018 no hi podem assistir, però fem que es llegeixi una carta signada per les Maces on manifestem el següent:

 • Que a data d’avui, divendres 12 de gener de 2018, encara no se’ns ha traspassat la informació referent a les decisions preses al voltant del tema que afecta les Maces i a la intervenció al darrer ple del Patronat.
 • Que els vestidors de Plens no han traspassat aquesta informació tot i establir contacte per part nostre just l’endemà del darrer ple del Patronat.
 • Que tampoc hem rebut resposta a la proposta esmenada (Segona proposta de les Maces als Vestidors de Plens) presentada als vestidors de Plens en el darrer Patronat.
 • Que tampoc hem rebut resposta a l’únic punt de “demandes” sol·licitades pels vestidors de Plens exposat tant en el darrer patronat com en la passada reunió entre les dues parts. I, per a que consti, l’únic punt és: Que els vestidors de Plens reconeguin la legitimitat de les Maces igual que les Maces reconeixen la dels vestidors de Plens i que, en cap cas, aquesta legitimitat quedi una per sobre de l’altra.
 • Que tampoc hem pogut formalitzar una reunió entre les dues parts des del darrer Patronat.
 • Que tampoc hem rebut resposta a la proposta de permetre que una tercera persona actuï amb caràcter mediador i d’arbitratge. Supliquem que els vestidors de Plens acceptin aquesta proposta.
 • Que pensem que hem actuat de la millor manera possible per evitar el conflicte seguint els consells que l’alcaldessa, la regidora de Patum, la tècnica de festes i el Patronat han considerat recomanar-nos.
 • Que els vestidors de Plens no són un interlocutor vàlid entre el Patronat i les Maces ja que no ho han complert fins ara.
 • Que valorarem recórrer en els propers dies la resolució dels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament de Berga enviada ahir, si així ho considera oportú el nostre assessor legal.
 • Que si el Patronat considera que no té les competències per resoldre aquesta situació ho elevi al ple municipal.
 • Sol·licitem que el Patronat designi un canal vàlid per tal d’informar a les Maces com a part afectada.

Aquesta carta va ser llegida i incorporada a l’acta d’aquell Patronat de la Patum de gener de 2018.

 

L’AJUNTAMENT RESPON LA INSTÀNCIA

L’11 de gener de 2018 rebem resposta de la instància presentada el 18-10-2017.

Per una banda, s’estima la petició d’intervenir en les sessions i reunions que celebri el Patronat de la Patum, sempre que notifiquem prèviament la intenció d’assistir-hi.

Pel què fa a la petició de reconeixement de la comparsa de les Maces, la resposta que vam rebre és que no es considera procedent resoldre aquest assumpte mentre hi hagués debat obert en el sí de la comparsa dels Plens i Maces que pogués permetre arribar a un consens.

A més, especificava que el Patronat Municipal de la Patum és un òrgan de participació sectorial de l’Ajuntament de Berga i, d’acord amb els seus Estatuts vigents, podia emetre recomanacions, però en cap cas incidir en el funcionament de les comparses i dels seus integrants.

 

REUNIÓ AMB ELS VESTIDORS DE PLENS

No és fins el 22 de gener de 2018 que realitzem la primera trobada entre les Maces i els vestidors de Plens per tractar tot aquest tema.

És en aquesta reunió on els exposem el nostre malestar amb l’estatus actuals, els motius que ens han portat a prendre aquest camí i els expliquem la nostra proposta de reconeixement de la comparsa de les Maces.

Una proposta que respecta les legitimitats de totes les parts i que, per tant, comptem per a la creació efectiva de la comparsa de les Maces amb part dels vestidors de Plens.

Les Maces ensenyem i expliquem el reglament de règim intern que s’ha redactat (seguint les recomanacions i amb l’aprovació de l’Ajuntament) i se’ls hi facilita una còpia.

La proposta no agrada gens als vestidors de Plens i la rebutgen. Ens emplacem a reunions futures.

 

NO ES RESPECTA LA NEGOCIACIÓ NI LA LEGITIMITAT

Entremig de les negociacions i converses, la colla dels vestidors de Plens fa públic, i el Patronat aprova, el seu reglament de règim intern.

Cal destacar que aquesta documentació es redacta sense tenir en compte a cap membre de les Maces. Tot i això, el document fa referència a les Maces en diversos punts.

Aquest document, en el context de negociació actual, era una provocació per part dels vestidors de Plens cap a la colla de les Maces i no respecta la legitimitat de les Maces.

Per tal de garantir que es respectin les legitimitats dels membres de la colla de les Maces, el 17 de març de 2018 es fa arribar, via correu electrònic, a un representant dels vestidors de Plens un document de renúncia.

Aquest document implica la renúncia de tot allò que la colla dels Plens ha decidit i publicat en referència a la colla de les Maces.

Es considera, per part de la colla de les Maces, que aquesta renúncia és el primer pas per tal de continuar amb les converses i negociacions per tal de solucionar el conflicte obert.

Aquest correu i document mai no va tenir cap resposta.

La colla de les Maces ja tenia redactada i preparada una tercera proposta per tal d’arribar a un consens entre les parts. Aquesta tercera proposta però, estava condicionada a la signatura per part dels vestidors de Plens del document de renúncia.

Així els ho vàrem exposar i mai no s’ha obtingut cap resposta.

 

Reprenem REUNIONS AMB ELS VESTIDORS DE PLENS

El 13 de febrer de 2019 realitzem una nova trobada entre les Maces i els vestidors de Plens per tractar, entre altres temes, el conflicte entre Maces i vestidors de Plens.

En aquesta reunió, mantenim una nova discussió i intercanvi de posicions. Els vestidors de Plens ens fan arribar un full esborrany on no es fa cap proposta concreta i en cap cas millora la situació de les Maces ni es reconeix la comparsa. Aquest és el document que els vestidors de Plens fan arribar a la colla de les Maces.

Les Maces reiterem en aquesta reunió que el nostre mínim passa per firmar el full de renúncia enviat anteriorment.

 

CONTINUEN LES REUNIONS AMB ELS VESTIDORS DE PLENS

El 21 de març de 2019 realitzem una reunió entre representants de les Maces i representants dels Vestidors de Plens. Aquesta reunió es realitza per la petició, per part de les Maces, de voler participar en el següent Patronat (de març) per tal d’explicar en quin estat es troba el debat obert en el sí de la comparsa dels Plens i Maces que pogués permetre arribar a un consens.

La reunió es realitza a l’Ajuntament de Berga i, per primer cop des de l’inici del conflicte, s’aconsegueix fer una reunió amb mediació, prenent acta, i amb només uns representants de cada part.

La reunió va acabar sense acord però mantenint la intenció de diàleg i de consens. Ens emplacem a l’endemà per a seguir amb la reunió.

 

QUARTA I CINQUENA PROPOSTES ALS VESTIDORS DE PLENS I AL PATRONAT

El 22 de març de 2019, continuem la reunió del dia anterior.

Les Maces, hem preparat una quarta i cinquena propostes per aconseguir una entesa entre les parts.

Finalment, però, es proposa treballar en base al document de proposta de desembre de 2017.

Amb la voluntat reafirmada de l’actual cap de colla dels Plens de reconèixer la nostra legitimitat, es comença en esmenar i debatre el document original fins a la redacció de la següent proposta:

 • Proposta resultant de les converses entre representants de les Maces de Lluïment i Nit a la Plaça i els Vestidors de Plens i Maces de Passacarrers i Quatre Fuets (Berga, 22 de març de 2019). 

 

PATRONAT DE MARÇ DE 2019

En la sessió celebrada al Patronat de la Patum de març de 2019 (22 de març de 2019), es permet la participació de tres representants de les Maces els quals exposen el progrés de les negociacions des de l’última compareixença al patronat de la Patum (novembre de 2017) i es fa lectura, exposició i consultes de la proposta consensuada aquell mateix matí.

Llavors es va sol·licitar la votació de la proposta i va ser aprovada unànimament per part de tots els representants presents al Patronat.

Un cop acabada la votació els tres membres van sol·licitar a la tècnica que busqués la manera de fer efectiva aquella votació. Després, els membres de les maces van haver d’abandonar la sala.

La votació de la proposta no va ser explicitada en el comunicat de premsa d’aquella sessió i no va ser de domini públic fins que l’alcaldessa Montserrat Venturós ho va tractar amb diversos mitjans 10 dies més tard.

 

 

D’on venim?        Què volem?